Informacja o przekształceniu w spółkę kapitałową


Informacja o przekształceniu w spółkę kapitałową

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z dniem 10 kwietnia 2015 roku dotychczasowa działalność gospodarcza pod nazwą Wydawnictwo Akademickie Dialog Anna Parzymies, 01-688 Warszawa, ul. Pęcicka 9/18, NIP 118 003 93 22, uległa w trybie art. 551 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)  przekształceniu w spółkę kapitałową pod firmą Wydawnictwo Akademickie Dialog Anna Parzymies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( kod pocztowy 01-688)  przy ul. Pęcickiej 9/18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552811, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 118 210 75 88.

Przekształcenie odbyło się z zachowaniem wszelkich dotychczasowych praw przysługujących przedsiębiorcy.

Projekt B2B współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.